• بهترین پزشکان برای معالجه فوق العاده بیماران
همکاران

سازمانهای طرف قرارداد

بیمه معلم

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه دانا

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه فولاد مبارکه

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه ذوب آهن

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه بانک صادرات

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه بانک رفاه

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه آسیا

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه بانک ملی

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه البرز

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه سینا

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه سرمد

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه پارسیان

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بانک سپه

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بیمه ایران

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

بانک کشاورزی

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.

شرکت پالایش نفت اصفهان

به همراه داشتن کارت ملی الزامی ست.
 

بیمه رازی

داشتن کارت ملی الزامی ست.