• بهترین پزشکان برای معالجه فوق العاده بیماران

منشور حقوق بیماران


منشور حقوق بیماران

 • دریافت خدمات مطلوب و سلامت حق بیمار است .
 • اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .
 • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار دردریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
 • ارائه خدمات سلامت باید مبنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار در رعایت اصل راز داری باشد .
 • دسترسی به نظام کارآمد و رسیدگی به شکایت حق بیمار است .
 • ارائه خدمات سلامت باید فارغ از هرگونه تبعیض قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد .
 • ارائه خدمات سلامت باید بر اساس دانش روز و مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد .
 • فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند می توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند .
 • دریافت مطلوب خدمات مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری ، تشخیص و درمان باشد .
 • ارائه خدمات سلامت بر پایه صداقت ، انصاف ، ادب و همراه با مهربانی باشد .
 • توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و الویت های درمانی بیماران باشد.
 • ارائه خدمات سلامت بایستی به گونه ای باشد که شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد .
 • محتوای اطلاعات خدمات سلامت باید به گونه ای باشد کهه بیمار از روش های درمان و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن ، و کلیه اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری مطلع باشد .